Regulamin

I — Informacje ogólne:
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.healthdoor.pl jest prowadzony przez firmę „GSS Szymon Łochański” z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Sikorskiego 54, NIP: 915-17-98-762, REGON: 365295509, tel. 792-696-705, email: s.lochanski@healthdoor.pl. Właścicielem sklepu jest Szymon Łochański.

2. Złożenie zamówienia na stronie internetowej oznacza akceptację niniejszego
regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II — Definicje:
1. Przyjmującym zamówienie, zwanym również sprzedawcą, jest strona „GSS Szymon Łochański”.

2. Zamawiającym jest osoba dokonująca zakupu na stronie internetowej.
Nazywany będzie też klientem.

3. Zamówieniem nazywane będą oferty kupna-sprzedaży dostępne na zamówienie klienta, wymienione w formularzu składania zamówienia.

4. Polityka prywatności to zasady ochrony prywatności użytkowników strony
internetowej (nazywane RODO).

5. Dane osobowe to informacje o zamawiającym zgromadzone w trakcie składania zamówienia w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6. Kodeks cywilny to ustawa Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z dnia 23 kwietnia 1964 r.

7. Ustawa o prawach konsumenta – To Ustawa o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 30 maja 2014 r.

III — Zasady zawierania umowy:
1. Złożenie zamówienia na stronie internetowej zostaje podjęte z chwilą
rozpoczęcia wypełniania formularza.

2. Klient jest obowiązany podać w trakcie wypełniania formularza zamówienia
następujące dane:
a) Imię.
b) Nazwisko
c) Adres do korespondencji
d) Numer telefonu
e) Adres e-mail

3. Polityka prywatności sklepu GSS Szymon Łochański może przewidzieć podanie przez klienta innych danych niż wymienione w punkcie „2”. Cel ich
przetwarzania również będzie tam oznaczony.

4. Klient wyraża zgodę na podane informacji wymienionych w punkcie „2” i „3”, a sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klienta według przepisów zawartych w polityce prywatności.

5. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest podać do wiadomości zamawiającego informacje podane w punkcie I regulaminu zgodnie z art. 12 Ustawy o ochronie praw konsumenta.

6. Klient jest obowiązany uiścić kwotę pieniężną podaną w formularzu zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu od sprzedawcy danych potrzebnych do dokonania przelewu. Sposób dostawy towaru klient zaznacza przy składaniu zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia sprzedawca wysyła dane potrzebne do zapłaty na adres mailowy klienta.

8. Klient ma maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia na wysłanie przelewu bankowego na numer konta bankowego sprzedawcy lub dokonanie wpłaty inną metodą płatności wymienioną w formularzu.

9. Klient może udowodnić, że opóźnienie to nie jest spowodowane jego winą lub inne ważne okoliczności nie pozwoliły mu na pełnienie tego obowiązku w
terminie. W przeciwnym razie klient odstępuje od zamówienia i strony nie są
już dłużej związane umową.

10. Klient w tytule przelewu powinien wpisać tylko numer zamówienia.

11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od klienta wysyła wiadomość mailową z potwierdzeniem otrzymania wpłaty i rozpoczęciu realizacji zamówienia.

12. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na zrealizowanie zamówienia od chwili
otrzymania wypełnionego formularza.

13. Termin może ulec zmianie, to znaczy wydłużyć się tylko dzięki wyrażeniu
dobrowolnej zgody klienta, po uprzednim zapoznaniu się z propozycją
sprzedawcy przesłanej na adres mailowy klienta albo podanej drogą
telefoniczną.

14. Sprzedawca może zaproponować wydłużenie terminu tylko z ważnych przyczyn.

15. Klient może dokonać płatności za pomocą:
a) przelewu tradycyjnego na numer konta sprzedawcy.
b) zapłaty w momencie odbioru zamówienia (za pobraniem)
c) systemu płatności tpay.com

16. Wybór środka płatności dostępny w formularzu złożenia zamówienia należy do klienta

IV — Zasady odpowiedzialności sprzedawcy:
1. Sprzedawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
zamówienia, wymienione w Kodeksie Cywilnym, jak i za terminowe
kontaktowanie się z klientem i realizowanie zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do badania zgodności z najnowszym stanem
prawnym przepisów regulaminu i innych części zamówienia, jeżeli jest to
potrzebne do ich prawidłowego wykorzystania.

3. Wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego zawarcia umowy, a także
odpowiedzi na zapytania klienta będą wysyłane w czasie nieprzekraczającym 14
dni drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu złożenia
zamówienia lub drogą telefoniczną.

4. W razie powstania lub zaobserwowania wady zamówienia klient powinien
skontaktować się niezwłocznie z obsługą sklepu internetowego.

5. Sprzedawca nie odpowiada za wady powstałe po wydaniu zamówienia klientowi, jeżeli błędy te były błahe lub klient sam mógł je usunąć bez uszczerbku dla przedmiotu umowy.

6. W trakcie wypełniania formularza zamówienia sprzedawca informuje klienta o obowiązku zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności.

7. Dowodem zawarcia umowy jest wypełniony formularz zamówienia, który klient wypełnia przed złożeniem zamówienia.

V — Zasady odstąpienia od umowy:
1. Roszczenie klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne zamówienia
może polegać na złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

2. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z ustawą o
ochronie praw konsumenta.

3. Odstąpić od umowy można korzystając z podanego przykładowo z wzoru
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zamieszczonego w ustawie o ochronie
praw konsumenta.

4. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta klient nie ma obowiązku
podawania przyczyn odstąpienia od umowy.

5. Klient jako konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie, jednak odpowiada za każde naruszenie i to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że wada nie powstała z jego winy.

6. W chwili złożenia wniosku o odstąpienie od umowy klient ma obowiązek zwrócić sprzedawcy cały przedmiot umowy, a dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o odebraniu rzeczy przez sprzedawcę nastąpi zwrot pieniędzy na konto klienta.

VI — Postanowienia końcowe:
1. Każdorazowa zmiana treści regulaminu sklepu internetowego wpływająca na
proces realizowania zamówienia będącego przedmiotem umowy będzie
zapowiadana i ogłaszana na co najmniej tydzień przed wprowadzeniem jej w
życie.

2. Przedstawiciele firmy GSS Szymon Łochański oświadczają, że mają do niej
pełnie prawa i są w kompetencji do zarządzania firmą.

3. Postanowienia tego regulaminu uznane przez właściwy organ za sprzeczne z
obowiązującym prawem nie obowiązują.

4. W sprawach nieuregulowanych przepisami w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw
konsumentów, zwłaszcza w dziedzinie reklamacji oraz odstąpienia od umowy.